Јавне набавке


ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА


У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац.
На интернет страници школе ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац, имају могућност да, писаним путем слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-370-112 обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке.
На тај начин ће ући у евиденцију наручиоца као потенцијални понуђачи, а наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.

 

web counter script
                         
 
2019.год.
     
              План набавке за 2019.год.
Одлука о додели уговора за електричну енергију
   
Одлука о додели уговора за Телефони - фиксни
Одлука о додели уговора за сервисирање штампача и тонера
Одлука о додели уговора за четврту партију

Обавештење о закљученом уговору за сервисирање штампача и рециклажу тонера

Обавештење о закљученом уговору ТЕЛЕКОМ
Одлука о додели уговора за гориво
Позив за подношење понуда - ужина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ

О Д Л У К A о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

О Д Л У К У о додели уговора за другу партију - школски намештај
 
2018.год.

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора за радове на крову
 
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -РАДОВИ НА КРОВУ
  • Набавка намирница за припремање хране
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
   

      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2018
 
               
        О Д Л У К A о додели уговора за фиксну телефонију        
О Д Л У К А о додели уговора за услугу сервисирања рачунара
О Д Л У К A о додели уговора за прву партију за електричну енергију
   
О Д Л У К A о додели уговора - Намирнице за храну
О Д Л У К А о додели уговора- Књиге за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа

О Д Л У К У о додели уговора за четврту партију

   
О Д Л У К У о додели уговора за бензин
О Д Л У К У о додели уговора - средства за хигијену
       
   
2017.год.
                     
                                             
  • Набавка намирница за припремање хране
             
                                             
   

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности-намирнице за припремање хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ужина

 

                                             
  • Набавка бензина
               
                                             
    Одлука о додели уговора за бензин

Обавештење о закљученом уговору за безин

               
                                             
  • Набавка електричне енергије
               
                                             
   

Одлука о додели уговора за прву партију

Обавештење о закљученом уговору

               
                   
                                             
                           
   
2016.год.
                     
  • Набавка електричне енергије
               
                                             
    Одлука о додели уговора за прву партију                
    Обавештење о закљученом уговору                
                                             
  • Набавка канцеларијског материјала
               
                                             
    Одлука о додели уговора за прву партију                
    Обавештење о закљученом уговору за прву партију
Одлука о додели уговора за другу партију
Обавештење о закљученом уговору за другу партију
Одлука о додели уговора за трећу партију
Обавештење о закљученом уговору за трећу партију
Одлука о додели уговора за четврту партију
Обавештење о закљученом уговору за четврту партију
Одлука о додели уговора за пету партију
Обавештење о закљученом уговору за пету партију
         
  • Набавка бензина
               
    Одлука о додели уговора за бензин                
    Обавештење о закљученом уговору за бензин                
  • Набавка средстава за хигијену
               
    Одлука о додели уговора за средства за хигијену                
   

Обавештење о закљученом уговору за средства за хигијену