Јавне набавке


ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА


У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац.
На интернет страници школе ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац, имају могућност да, писаним путем слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-370-112 обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке.
На тај начин ће ући у евиденцију наручиоца као потенцијални понуђачи, а наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.

 

web counter script
                       
 
2019.год.
     
              План набавке за 2019.год.
Одлука о додели уговора за електричну енергију
   
Одлука о додели уговора за Телефони - фиксни
Одлука о додели уговора за сервисирање штампача и тонера
Одлука о додели уговора за четврту партију

Обавештење о закљученом уговору за сервисирање штампача и рециклажу тонера

Обавештење о закљученом уговору ТЕЛЕКОМ
Одлука о додели уговора за гориво
Позив за подношење понуда - ужина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ

О Д Л У К A о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

О Д Л У К А о додели уговора за другу партију - школски намештај
Обавештење о закљученом уговору сервисирање рачунара
               
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија бр. 1 – Намирнице широке потрошње  
 
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија бр. 2 – Млеко и млечни производи

 

 

 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија бр. 3 – Месо и месне прерађевине
 
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија бр. 4 – Производи од брашна
О Д Л У К А о додели уговора ХТЗ опрема I партија
О Д Л У К А о додели уговора ХТЗ опрема II партија
Обавештење ХТЗ опрема партија 1.  
Обавештење ХТЗ опрема партија 2.  
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – СТОЛАРСКИ РАДОВИ
„ПВЦ СТОЛАРИЈА – ПРОЗОРИ И ВРАТА
 
   
     
Позив за подношење понуда- столарски радови
О Д Л У К А о додели уговора рачунарска и сродна опрема

О Д Л У К A о додели уговора ПВЦ столарија – прозори и врата

ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке мале вредности „ПВЦ столарија прозори и врата“

О Д Л У К У о додели уговора за енергенте за грејање  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о обустави поступка јавне набавке мале вредности „ПВЦ столарија прозори и врата“

                       
2018.год.
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора за радове на крову
 
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -РАДОВИ НА КРОВУ
  • Набавка намирница за припремање хране
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
   

      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2018
   
                 
        О Д Л У К A о додели уговора за фиксну телефонију          
О Д Л У К А о додели уговора за услугу сервисирања рачунара
О Д Л У К A о додели уговора за прву партију за електричну енергију
О Д Л У К A о додели уговора - Намирнице за храну
    О Д Л У К А о додели уговора- Књиге за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа    
О Д Л У К У о додели уговора за бензин  

О Д Л У К У о додели уговора за четврту партију

 
О Д Л У К У о додели уговора - средства за хигијену    
О Д Л У К У о додели уговора а школски намештај    
О Д Л У К У о додели уговора за угаљ и дрва
О Д Л У К У о додели уговора ХТЗ опрема
О Д Л У К У о додели уговора за сервисирање рачунара
                     
   
   
2017.год.
                           
  • Набавка намирница за припремање хране
                   
   

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности-намирнице за припремање хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ужина

 

                                                 
  • Набавка бензина
                     
                                                 
    Одлука о додели уговора за бензин

Обавештење о закљученом уговору за безин

                     
                                                 
  • Набавка електричне енергије
                     
                                                 
   

Одлука о додели уговора за прву партију

Обавештење о закљученом уговору

                     
                         
                                                 
                                 
   
2016.год.
                           
  • Набавка електричне енергије
                     
                                                 
    Одлука о додели уговора за прву партију                      
    Обавештење о закљученом уговору                      
                                                 
  • Набавка канцеларијског материјала
                     
                                                 
    Одлука о додели уговора за прву партију                      
    Обавештење о закљученом уговору за прву партију
Одлука о додели уговора за другу партију
Обавештење о закљученом уговору за другу партију
Одлука о додели уговора за трећу партију
Обавештење о закљученом уговору за трећу партију
Одлука о додели уговора за четврту партију
Обавештење о закљученом уговору за четврту партију
Одлука о додели уговора за пету партију
Обавештење о закљученом уговору за пету партију
         
  • Набавка бензина
                     
    Одлука о додели уговора за бензин                      
    Обавештење о закљученом уговору за бензин                      
  • Набавка средстава за хигијену
                     
    Одлука о додели уговора за средства за хигијену                      
   

Обавештење о закљученом уговору за средства за хигијену