Јавне набавке


ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА


У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац.
На интернет страници школе ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац, имају могућност да, писаним путем слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-370-112 обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке.
На тај начин ће ући у евиденцију наручиоца као потенцијални понуђачи, а наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.

 

web counter script
                   
2018.год.
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора за радове на крову
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -РАДОВИ НА КРОВУ
  • Набавка намирница за припремање хране
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА– НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2018
О Д Л У К A о додели уговора за фиксну телефонију
О Д Л У К А о додели уговора за услугу сервисирања рачунара
О Д Л У К A о додели уговора за прву партију за електричну енергију
О Д Л У К A о додели уговора - Намирнице за храну
О Д Л У К А о додели уговора- Књиге за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа
О Д Л У К У о додели уговора за бензин

О Д Л У К У о додели уговора за четврту партију

О Д Л У К У о додели уговора - средства за хигијену
О Д Л У К У о додели уговора за сервисирање рачунара  
О Д Л У К У о додели уговора а школски намештај  
О Д Л У К У о додели уговора за угаљ и дрва
О Д Л У К У о додели уговора ХТЗ опрема